Với mục tiêu giáo dục của trường là “Bằng nhiều hình thức tổ chức chăm sóc và phương pháp giáo dục đặc biệt, đào tạo trẻ khuyết tật có trình độ học vấn tương đương bậc Tiểu học, khi ra trường sống tự lập và hòa nhập trong cộng đồng xã hội. Từ khi thành lập trường đến nay với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nghị lực vươn lên chính bản thân mình của các em học sinh mà nhà...